منوی دسته بندی
چاپ و تبلیغات

چاپ

چاپ دانلود PDF در اصطلاح چاپ برای انتقال مفاهیمی مانند متون، تصاویر، اعداد، علائم و… بر روی یک سطح نامیده می شود. فهرست مطالب • ۱ریشه‌شناسی• ۲پیشینه ۲.۱اختراع چاپ در چین ۲.۲ورود…